Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Hội Nông dân xã Thuận Lộc phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Thị xã, cơ quan BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt: Quán triệt, học tập chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”; Quán triệt chuyên đề” Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của của tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện nghị quyết, tuyên truyền xã đạt các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và tuyên truyền một số chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Về tham dự có đồng chí Lê Đình Hoà – Phó ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Đặng Thị Phúc Hải – Cán bộ truyền thông BHXH tỉnh Hà Tĩnh, Trần Thị Việt Hương – Chuyên viên BHXH tỉnh, đồng  chí Lê Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, đồng chí Phan Công Chính – Phó GĐ Trung tâm chính trị cùng các đồng chí trong BTV Hội ND Thị xã, BHXH thị xã.

Ảnh: đồng chí Đặng Thị Phúc Hải – Cán bộ truyền thông BHXH tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT

Tại hội nghị, hơn 100 hội viên Hội nông dân xã được đồng chí Đặng Thị Phúc Hải – Cán bộ truyền thông BHXH tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT. Sau buổi tuyên truyền có 16 hội viên đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Hội nông dân thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ mỗi hội viên tham gia BHXH Tự nguyện 300.000đ/1 hội viên. 

Ảnh: Trao sổ BHXH cho các hội viên tham gia

Đồng chí Trần Thị Thuý Hằng, Giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã triển khai chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”, với mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cán bộ, hội viên nông dân xã về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc và khơi dậy niềm tin son sắt, niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Thuý Hằng, Giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã triển khai chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”

Đồng chí Nguyễn Duy Đảng – Phó Chủ tịch Nông dân xã tuyên truyền quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của của tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện nghị quyết.

Về quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 46 có 3 nhóm quan điểm. Đó là: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và Xây dựng tổ chức hội là trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chủ yếu, trực tiếp là cấp uỷ, chính quyền và ban chấp hành Hội Nông dân các cấp. Tăng cường trách nhiệm của Hội Nông dân trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nông dân; động viên, hỗ trợ nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững và công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn, hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nông dân.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Củng cố vai trò nòng cốt chính trị của hội trong phong trào nông dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.086
  Online: 12