UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

Số: 14/TP

 

V/v triển khai quán triệt, phổ biến,

tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật mới, có hiệu lực trong tháng 7/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hồng Lĩnh, ngày 30  tháng 6 năm 2023

                  

       Kính gửi:

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã;

- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

          Thực hiện các Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và chỉ đạo của UBND thị xã; Phòng Tư pháp lựa chọn hệ thống các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương ban hành và có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2023, bao gồm 05 luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội,  09 Nghị định của Chính phủ và 50 Thông tư của các bộ, ngành (có danh mục gửi kèm theo).

Trên cơ sở các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành theo danh mục nói trên, Phòng Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã và Hiệu trưởng các trường học trên cơ sở lĩnh vực mình phụ trách, lựa chọn các văn bản có liên quan để tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức và Nhân dân biết và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

          Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Tư pháp để tham mưu tổng hợp, trình UBND thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã;                                                      

- Lưu: TP.

                  TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

  Trần Xuân Thắng

 

 

Danh mục một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2023

TT

Trích yếu, cơ quan ban hanh

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

 1.  

Luật Thanh tra của Quốc hội, số 11/2022/QH15

14/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, số 09/2022/QH15

09/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội, số 10/2022/QH15

10/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Luật Dầu khí của Quốc hội, số 12/2022/QH15

14/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của Quốc hội, số 13/2022/QH15

14/11/2022

01/7/2023

 

NGHỊ ĐỊNH

 1.  

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân

17/4/2023

01/7/2023

 

 1.  

Nghị định 23/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

12/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

14/5/2023

01/7/23

 

 1.  

Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

31/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Nghị định 25/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

 

19/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Nghị định 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

31/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

03/6/2023

20/7/2023

 

 1.  

Nghị định 31/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

09/6/2023

28/7/2023

 

 1.  

Nghị định 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

16/6/2023

20/7/2023

 

THÔNG TƯ

 1.  

Thông tư 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

12/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 03/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

15/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 06/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ

12/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 20/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"

29/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 19/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất"

29/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

 

Thông tư 17/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

29/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 21/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng"

29/11/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 22/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 21/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 25/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 26/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 28/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

3/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 23/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 24/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 29/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 20/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường

31/10/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

18/4/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

12/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện

30/12/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 40/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

30/12/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 29/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

30/12/2022

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

07/3/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 10/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội

26/6/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước

17/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

12/5/2023

01/7/2023

 

 1.  

Thông tư 05/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

22/5/2023

07/7/2023

 

 1.  

Thông tư 06/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

25/5/2023

09/7/2023

 

 1.  

Thông tư 07/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

25/5/2023

10/7/2023

 

 1.  

Thông tư 29/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

17/5/2023

10/7/2023

 

 1.  

Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

15/5/2023

10/7/2023

 

 1.  

Thông tư 31/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

25/5/2023

11/7/2023

 

 1.  

Thông tư 32/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

29/5/2023

14/7/2023

 

 1.  

Thông tư 34/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

31/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 35/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch

31/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

02/6/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 08/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

25/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 09/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế

25/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 04/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

31/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 33/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

31/5/2023

15/7/2023

 

 1.  

Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

25/5/2023

17/7/2023

 

 1.  

Thông tư 10/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

01/6/2023

18/7/2023

 

 1.  

Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

02/6/2023

20/7/2023

 

 1.  

Thông tư 36/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

06/6/2023

21/7/2023

 

 1.  

Thông tư 12/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

05/6/2023

21/7/2023

 

 1.  

Thông tư 40/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09/6/2023

23/7/2023

 

 1.  

Thông tư 13/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

09/6/2023

25/7/2023

 

 1.  

Thông tư 38/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/6/2023

29/7/2023

 

 1.  

Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

15/6/2023

30/7/2023

 

 1.  

Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

15/6/2023

30/7/2023

 

 1.  

Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

15/6/2023

31/7/2023

 

NGHỊ QUYẾT

 1.  

Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

15/11/2022

01/7/2023

 

           

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.220
  Online: 20