1. Thôn Đồi Cao:

Diện tích: 34,18 ha; số hộ gia đình: 51 hộ; nhân khẩu: 197.

2. Thôn Phúc Thuận:

Diện tích: 101,9 ha; Số hộ gia đình: 217 hộ; nhân khẩu: 755.

3. Thôn Chùa:

Diện tích: 95,08 ha; Số hộ gia đình: 168; nhân khẩu: 552.

4. Thôn Thuận Giang:

Diện tích: 67,62 ha; Số hộ gia đình: 140; nhân khẩu: 488.

5. Thôn Thuận Trung:

Diện tích: 82,08 ha; Số hộ gia đình: 157; Nhân khẩu: 571.

6. Thôn Thuận Sơn:

Diện tích: 82,55 ha; Số hộ gia đình: 165; Nhân khẩu: 606.

7. Thôn Tân Hòa:

Diện tích: 69,96 ha; Số hộ gia đình: 108; Nhân khẩu: 403.

8. Thôn Hồng Nguyệt:

Diện tích: 105,36 ha; Số hộ gia đình: 196; Nhân khẩu: 694.

9. Thôn Hồng Lam:

Diện tích: 102,77 ha; Số hộ gia đình: 159; Nhân khẩu: 558.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 273.266
Online: 54