I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

ĐỒNG CHÍ: ĐINH VĂN THÁI - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                                                                                    

    1. Sinh ngày: 24/01/1979

    2. Quê quán: xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

    3. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp                                                                      

 

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HUY KHUYẾN 

    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ

    1. Sinh ngày: 30/06/1974

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: BÙI QUANG LIÊM

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND XÃ

    1. Sinh ngày: 16/09/1967

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THUẬN LỘC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

ĐỒNG CHÍ: ĐINH VĂN THÁI - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                                                                                    

    1. Sinh ngày: 24/01/1979

    2. Quê quán: xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

    3. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp                                                                      

 

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HUY KHUYẾN 

    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ

    1. Sinh ngày: 30/06/1974

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: BÙI QUANG LIÊM

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND XÃ

    1. Sinh ngày: 16/09/1967

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐỒNG THỊ LÝ  - ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY XÃ

CHỦ TỊCH UBMTTQ XÃ

    1. Sinh ngày: 22/02/1975

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: PHAN VĂN SỰ - ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

    1. Sinh ngày: 10/02/1984

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ THUẬN LỘC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

ĐỒNG CHÍ: ĐINH VĂN THÁI - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                                                                                    

    1. Sinh ngày: 24/01/1979

    2. Quê quán: xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

    3. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp                                                                      

 

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HUY KHUYẾN 

    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ

    1. Sinh ngày: 30/06/1974

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: BÙI QUANG LIÊM

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND XÃ

    1. Sinh ngày: 16/09/1967

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐỒNG THỊ LÝ  - ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY XÃ

CHỦ TỊCH UBMTTQ XÃ

    1. Sinh ngày: 22/02/1975

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: PHAN VĂN SỰ - ỦY VIÊN BTV ĐẢNG ỦY XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

    1. Sinh ngày: 10/02/1984

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN TRUNG KIÊN - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

    1. Sinh ngày: 25/02/1978

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN MINH HẠNH - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

    1. Sinh ngày: 16/08/1968

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Trung cấp

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ NHUNG - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

   CHỦ TỊCH HỘI LHPN XÃ

    1. Sinh ngày: 20/07/1989

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HUY TÍNH - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

  BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

    1. Sinh ngày: 23/12/1989

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐẬU XUÂN DŨNG - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

    1. Sinh ngày: 10/06/1986

    2. Quê quán: Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: ĐINH THỊ HẠNH - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

VĂN PHÒNG CU-CQ

    1. Sinh ngày: 24/08/1992

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN LÊ VĂN - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

CÔNG CHỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI

    1. Sinh ngày: 16/07/1984

    2. Quê quán: xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU QUANG - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ

    1. Sinh năm: 1986

    2. Quê quán: xã  Song Kim Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Đại học

    4. Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

ĐỒNG CHÍ: LÊ VĂN TIẾN - UV BCH ĐẢNG BỘ XÃ

BÍ THƯ CHI BỘ THUẬN TRUNG

    1. Sinh ngày: 1979

    2. Quê quán: xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

    3. Trình độ chuyên môn: Trung cấp

    4. Trình độ chính trị: Sơ cấp

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 270.225
Online: 20