Sáng ngày 28/02/2023 Đảng ủy xã Thuận Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương VI (Khóa XIII); Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

    Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tài - Thị ủy viên, Phó Ban Dân vận, Phó Đoàn chỉ đạo của Ban thường vụ Thị ủy tại Đảng bộ xã; Đ/c Bùi Tuấn, Thị ủy viên- Phó Ban Tuyên Giáo Thị ủy; cùng các đ/c trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội; cán bộ công chức, không chuyên trách cấp xã và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ.

    Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bùi Tuấn, Thị ủy viên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt, học  tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 4 Nghị quyết, đó là:

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

 - Nghị quyết 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

 - Nghị quyết 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Kết luận số 45-KL/TW và Nghị quyết số 138/NQ-CP về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

    Cũng tại hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Khuyến – PBT Thường trực Đảng ủy, CT HĐND xã quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

    Bên cạnh đó đồng chí Bùi Quang Liêm - Phó bi thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã cũng đã quán triệt và triển khai một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

    Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Đồng thời thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị 18 – CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.  Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với nhiệm vụ của địa phương.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là điều kiện giúp cho đảng viên được thực hiện nghĩa vụ học tập và là điều kiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 212.148
  Online: 13