Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 12/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủyvề kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm (gọi tắt là Hướng dẫn 21-HD/BTCTW và Hướng dẫn 03-HD/BTCTU), Công văn số 691-CV/BTCTU, ngày 08/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021; Kế hoạch số 19- KH/ThU, ngày 15/11/2021 của BTV Thị ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý  năm 2021. 

Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đến nay 12/12 chi bộ đã hoàn thành kiểm điểm, đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên đúng thời gian quy định. Các chi bộ đã thực hiện đúng các quy định của cấp trên về kiểm điểm đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên và đã hoàn thiện hồ sơ gửi lên Văn phòng Đảng ủy tổng hợp./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.976
  Online: 32