ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC
Số:         /UBND-LĐTBXH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
số 126/NQ-CP của Chính phủ và 
Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thuận Lộc, ngày13 tháng  12 năm 2021
Kính gửi: 
- Cấp ủy, Ban cán sự 9 thôn
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, Cơ sở SXKD trên địa bàn.
Thực hiện  Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND 
tỉnh về  việc hỗ trợ người lao động không có giao kết  hợp đồng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; Văn bản số 8059/UBND  -  VX2
ngày 01/12/2021 của 
UBND  tỉnh  về việc  triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ 
và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg  ngày 06/11/2021  của Thủ tướng Chính phủ  và 
Công văn  của Thị xã Hồng Lĩnh  về  bổ sung  một số chính sách hỗ trợ người lao 
động  và  người  sử  dụng  lao  động  gặp  khó  khăn  do  đại  dịch  COVID-19.  Ủy  ban 
nhân dân xã yêu cầu các đồng chí công chức chuyên môn, cac ban, ngành, đoàn thể 
liên quan;  các đơn vị doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ  sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt 
là doanh nghiệp) thực hiện tốt một số nội dung sau: 
1. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với các công chức chuyên môn, các ban, ngành, các cơ quan, đơn 
vị  liên  quan  căn  cứ  nhiệm  vụ  được  giao  tại  Kế  hoạch  số  45/KH-UBND,  ngày 
30/8/2021 của UBND  xã,  chỉ đạo các  thôn và các doanh nghiệp trên địa bàn  xã 
triển khai  thực hiện  Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg;  Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh.  Tiếp tục đôn đốc các đối tượng trên địa 
bàn  xã  đủ  điều  kiện  hưởng  chính  sách  theo  Quyết  định  23/2021/QĐ-TTg  ngày 
07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ lập hồ sơ  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định.
-  Phối hợp với các các ban ngành liên quan  xem xét, tham mưu tổ chức họp 
Hội đồng  thẩm định hồ  sơ,  danh sách các đối tượng đủ điều  kiện, tham mưu lập
báo cáo  Phòng  Lao động  -  Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND  thị xã, 
UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND 
của  UBND  tỉnh  về  việc  hỗ  trợ  người  lao  động  không  có  giao  kết  hợp  đồng  lao 
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
-Chủ trì phối hợp với Trạm Y tế tiếp nhận, hướng dẫn  các đối tượng điều trị 
COVID-19 lập danh sách các đối tượng F0, F1  đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, 
cơ sở cách ly, cách ly tại nhà  đủ  điều kiện hưởng chính sách đề xuất xã thẩm định 
và gửi cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt hỗ trợ.
2. Công chức Tài chính - Kế toán 
-  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu  Ủy ban nhân dân  xã 
bố trí và phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ  theo Quyết 
định phê duyệt của UBND tỉnh và Văn bản số 6802/UBND- VX2
, ngày 13/10/2021 
của UBND tỉnh; Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND 
tỉnh.
- Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành và tổng 
hợp, báo cáo phòng  Tài chính phần kinh phí đề nghị ngân sách trung ương, ngân 
sách  cấp  tỉnh,  ngân  sách  cấp  thị  hỗ  trợ,  đồng  thời  tổng  hợp  danh  sách  báo  cáo 
HĐND xã kinh phí trích từ ngân sách xã để thực hiện hỗ trợ đúng quy định.
3. Trạm Y tế Y tế
-  Chủ trì phối hợp  Trung tâm y tế,  các  cơ sở  điều trị bệnh nhân COVID-19 
lập danh sách các đối tượng F0, F1  đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách 
ly,  cách  ly  tại  nhà  đủ  điều  kiện  hưởng  chính  sách  gửi  công  chức  Lao  động  -Thương binh và Xã hội để thực hiện.
- Cung cấp danh sách các  trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị ,  hoàn thành 
cách ly  tại  khu  cách  ly  gửi  Ủy  ban  nhân  dân  thị xã  (qua  công  chức  Lao động  -Thương binh và xã hội xã) để làm căn cứ rà soát, đối chiếu, kiểm tra danh sách  các 
trường hợp F0, F1 đề xuất hỗ trợ.
4. Cán bộ Văn phòng-thống kê
Phối hợp với Chi cục Thuế Can Lộc  -  Hồng Lĩnh, tiếp nhận hồ sơ và  hướng 
dẫn  các hộ kinh doanh tại khoản 21 Điều 1  Quyết định 33/2021/QĐ-TTG, ngày 
06/11/2021 bổ sung điều 37a  về “Hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt , buôn chuyến, 
kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải 
đăng ký hộ kimh doanh” đủ điều kiện lập hồ sơ đúng quy trình quy định.
5 . Công chức Văn hóa - truyền thông và cán bộ Truyền thanh xã
Tổ  chức  tuyên  truyền,  phổ  biến  rộng  rãi  Nghị  quyết  126/NQ-CP,  Quyết 
định 33/2021/QĐ-TTg và nội dung văn bản này trên hệ thống truyền thanh và cổng 
thông tin của xã.
6. Các Tổ chức, ban ngành và các cá nhân liên quan:
-  Tổ  chức  tuyên  truyền  rộng  rãi  qua  các  kênh  thông  tin  để  các  đối  tượng
hiểu, biết đầy đủ để thực hiện; 
-  Tiến  hành  rà  soát  các  đối  tượng  thuộc  diện  hỗ  trợ  theo  Quyết  định  số 
23/2021/QĐ-TTg; Quyết định 33/2021/QĐ-TTG, ngày 06/11/2021 sửa đổi bổ sung 
Quyết  định  số  23/2021/QĐ-TTg  của  Thủ  tướng  Chính  phủ;  Quyết  định  số 
51/2021/QĐ-UBND,  ngày  24/11/2021  của  UBND  tỉnh.  Thông  báo  cho  các  đối 
tượng trên địa bàn thôn, xã được biết để tiến hành lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.
-  Các đồng chí  được phân công  Trực tiếp nhận đơn, xác nhận thời gian phải 
ngừng nghỉ kinh doanh theo hướng dẫn của Chi cục Thuế Can Lộc  -  Hồng Lĩnh
của  hộ  kinh  doanh  tại  khoản  20  điều  1  Quyết  định  33/2021/QĐ-TTG,  ngày 
06/11/2021 sửa đổi bổ sung điều 37, Quyết định số  23/2021/QĐ-TTg và tại khoản 
21 Điều 1, Quyết định 33/2021/QĐ-TTG, ngày 06/11/2021 bổ sung điều 37a; tổ 
chức niêm yết  công khai,  thẩm định  hồ sơ đề nghị hỗ trợ của đối tượng  Hộ kinh 
doanh, tổng hợp báo cáo về Chi cục Thuế khu vực Can Lộc - Hồng Lĩnh. 
-  Trực tiếp nhận hồ sơ, xác minh đối tượng, tổng hợp danh sách đối tượng 
đủ điều kiện hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do)
theo  quy  định  tại  khoản  1  Điều  3  Quyết  định  số  51/2021/QĐ-UBND,  ngày 
24/11/2021 của UBND tỉnh về  việc hỗ trợ  người lao động không có giao kết  hợp 
đồng lao động gặp khó khăn  do đại dịch COVID  –  19 gửi về Ủy ban nhân dân thị 
xã (qua Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội).
Lưu ý:  Thời  gian  nghỉ, mất việc  làm  của  đối tượng lao động  tự do  từ 14 
ngày liên tục trở lên  được căn cứ vào các văn bản dừng hoạt động một số dịch vụ 
không  thiết  yếu  của  UBND  tỉnh  như:  Văn  bản  số  2650/UBND-VX1  ngày 
05/5/2021, Văn bản số  3119/UBND  –VX1 ngày 23/5/2021; Văn bản  3444/UBNDVX1  ngày  05/6/2021,  Văn  bản  3922/UBND-VX1  này  21/6/2021,  Văn  bản  4496 
ngày  16/7/2021;  Văn  bản  5094  ngày  06/8/2021,  Văn  bản  13/8/2021  của  UBND 
tỉnh  và  Quyết  định  số  169/QĐ-BCĐ  ngày  17/8/2021,  Quyết  định  183/QĐ-BCĐ 
ngày 03/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.
-  Tiếp tục  nhận hồ sơ  đề nghị hỗ trợ của cha (mẹ), người giám hộ hợp pháp 
của trẻ em, người điều trị, cách ly y tế (F0, F1) đã hoàn thành cách ly y tế tại các 
cơ sở cách ly, tại nhà theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  Tổng hợp đề 
xuất Hội đồng xã thẩm định và báo cáo Phòng LĐ,TB&XH để tổng hợp gửi Sở 
LĐ,TB&XH thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
-  Tổ  chức  thực  hiện  nghiêm  túc,  chính  xác  chính  sách  hỗ  trợ;  chịu  trách
nhiệm về xác định đối tượng, thời gian mất việc của đối tượng, quản lý, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí được bố trí đúng quy định.
7.  Đề  nghị  Ủy  ban  Mặt  trận  Tổ  quốc  và  các  tổ  chức  đoàn  thể ,  các  tổ 
chức hội cấp xã
-  Tham gia  tuyên truyền,  phổ biến, phối hợp triển khai và  tăng cường kiểm 
tra, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện hỗ trợ và chi trả hỗ trợ theo quy định. 
Ủy ban nhân dân  xã yêu cầu các Thôn, các , ban, ngành, đơn vị,  các cá nhân 
có liên quan  triển khai,  thực hiện nghiêm  túc. Trong quá trình thực hiện,  nếu  có 
khó khăn, vướng mắc, kịp thời  phản ánh về  UBND  xã (qua  công chức  Lao động -Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã và UBND thị xã
xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thị xã(để b/c);
- Phòng LĐTB&XH (để b/c);
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã (để b/c);
- Chủ tịch,  PCT UBND  xã;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử xã;

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 171.088
  Online: 8