Chiều 25/01/2023, Đảng ủy xã Thuận Lộc đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 26/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường”; Triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Kế hoạch xây dựng thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thị ủy, công an thị xã; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, Trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ công chức, không chuyên trách cấp xã; các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ, trưởng phó các chi đoàn chi hội.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Khuyến thông qua báo cáo sơ kêt 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 26/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường”; đồng chí Bùi Quang Liêm – PBT, Chủ tịch UBND xã Triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Huy Khuyến báo cáo sơ kêt 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 26/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Xác định việc xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường là nhằm khai thác thế mạnh của xã, đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách các cấp và các nguồn đầu tư hợp pháp khác để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân. Trong thời gian qua cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để đảm bảo triển khai có hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 105-QĐ/ĐU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã Thuận Lộc các tiêu chí của phường; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; HĐND xã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 29/12/2022 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; UBND xã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 05/11/2022 của UBND xã về triển khai thực hiện Đề án huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường…Nhìn chung, các mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/ĐU đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng: Tổng giá trị kinh tế năm 2023 đạt: 258,7 tỷ đồng/236 tỷ đồng, đạt 109,6% KH, tăng 14,5% (Nghị quyết đề ra tăng 12%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,03 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 95,2 tỷ đồng. Thực hiện tốt việc quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 18.087,23; tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 30.170 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023 ước đạt 95,2 tỷ đồng ( vượt 19%). Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa (trong năm hỗ trợ xây dựng mới 18 nhà ở cho các đối tượng với số tiền hỗ trợ 1,280 tỷ đồng). Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 0,5% trở lên (Vượt mục tiêu đề ra, năm 2023 giảm 1,21% từ 3,67% giảm xuống còn 2,46%. Các trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Mầm Non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2023 – 2028; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về xây dựng tiêu chí của phường: Sau một năm thực hiện Đề án Huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường vào năm 2025 bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tăng thêm 2 tiêu chí đạt chuẩn lũy kế đến nay đã có 12/17 tiêu chí đạt chuẩn, còn 05 tiêu chí chưa đạt.

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị được quan tâm: Trong năm 2023 đã xây dựng cải tạo được 12,18 km đường giao thông (đạt 100,8%) gồm: Xây dựng 23/23 công trình chỉnh trang đô thị (58 tuyến đường) với tổng mức đầu tư 14,514 tỷ đồng; Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Hồng Nguyệt với chiều dài 488m có tổng mức đầu tư 1,03 tỷ đồng; đường giao thông thôn Hồng Nguyệt có chiều dài 934 m và hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 6,0 tỷ đồng; Xây dựng 02 tuyến đường khu dân cư thôn Phúc Thuận với tổng mức đầu tư 4,0 tỷ đồng…Đến nay tỷ lệ đường giao thông được nhựa hoá trên địa bàn xã đạt 15,9/28,2 km đạt 56,4%. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học bảo đảm quy chuẩn với tổng vốn đầu tư 21,6 tỷ đồng. Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của cấp ủy chính quyền, các thiết chế văn hóa đảm bảo hoạt động.

Từ nền tảng Xã đạt chuẩn Nông thôn mới, năm 2024 xã Thuận Lộc xác định tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhằm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, từng bước xây dựng xã đạt các tiêu chí của phường. Trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, xây dựng xã đạt các tiêu chí Phường đã ban hành kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 24/01/2024 về xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Ảnh Đồng chí Bùi Quang Liêm thông qua kế hoạch xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Theo kế hoạch 06 tháng đầu năm 2024, xã tiếp tục tập trung giữ vững và từng bước nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hoàn thành thủ tục hồ sơ 10 tiêu chí đã đạt trình tỉnh, thị xã thẩm định, bên cạnh đó nổ lực, tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thông qua hội nghị triển khai thực hiện các bộ tiêu chí  xã nông thôn mới nâng cao, đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các thôn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Thuận Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Ảnh đồng chí Đinh Văn Thái – BT Đảng ủy ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai và tuyên truyền rộng rải mục tiêu, định hướng của Đảng bộ là xây dựng xã đạt các tiêu chí phường vào năm 2025; đạt chuẩn NTM nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2024 và xây dựng thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma tuy năm 2024 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xác định trách nhiệm của người dân là chủ thể chính trong việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, xây dựng xã đạt các tiêu chí phường, nhất là trong xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện trên từng tiêu chí, lĩnh vực được phân công đảm bảo mỗi ngành, mỗi đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức hội nghị đánh giá mức độ đạt được, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp thực hiện đảm bảo kịp thời có hiệu quả./


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
  Bản đồ xã Thuận Lộc
   Liên kết website
  Thống kê: 273.274
  Online: 34