1. Thôn Đồi Cao:

Diện tích: 34,18 ha; số hộ gia đình: 41 hộ; nhân khẩu: 180.

2. Thôn Phúc Thuận:

Diện tích: 101,9 ha; Số hộ gia đình: 196 hộ; nhân khẩu: 614.

3. Thôn Chùa:

Diện tích: 95,08 ha; Số hộ gia đình: 151; nhân khẩu: 419.

4. Thôn Thuận Giang:

Diện tích: 67,62 ha; Số hộ gia đình: 103; nhân khẩu: 337.

5. Thôn Thuận Trung:

Diện tích: 82,08 ha; Số hộ gia đình: 125; Nhân khẩu: 386.

6. Thôn Thuận Sơn:

Diện tích: 82,55 ha; Số hộ gia đình: 141; Nhân khẩu: 398.

7. Thôn Tân Hòa:

Diện tích: 69,96 ha; Số hộ gia đình: 92; Nhân khẩu: 307.

8. Thôn Hồng Nguyệt:

Diện tích: 105,36 ha; Số hộ gia đình: 176; Nhân khẩu: 530.

9. Thôn Hồng Lam:

Diện tích: 102,77 ha; Số hộ gia đình: 137; Nhân khẩu: 430.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH XÃ THUẬN LỘC
Bản đồ xã Thuận Lộc
 Liên kết website
Thống kê: 99.754
Online: 19