Liên kế Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 293

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3226

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 97275

Quyết định số: 96/QĐ-UBND

Thứ ba - 10/10/2017 22:08
Quyết định số: 96/QĐ-UBND
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất vụ xuân năm 2017
Xem chi tiết tại đây
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC
 
 
 

Số: 96/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Thuận Lộc, ngày 21 tháng 7 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
 
Căn cứ Luật Tổ chức hính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thệt hại do thiên tai, dịch bệnh;
Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất vụ Xuân năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phân bổ 357.860.000 đồng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017. Trong đó:
+ Hỗ trợ diện tích thiệt hại từ 30-70%: 56.000.000 đồng;
+ Hỗ trợ diện tích thiệt hại trên 70%: 301.860.000 đồng.
(Có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Giao Ban Kế toán Ngân sách phối hợp ban Khuyến nông xã tiến hành phân bổ kinh phí hỗ trợ về cho các thôn để chi trả cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng UBND xã, Ban Kế toán ngân sách, Khuyến nông xã và các ông (bà) thôn trưởng 9 thôn căn cứ quyết định thi hành./.
 
 
Nơi nhận:
- UBND thị xã (để b/c);
- Phòng KT, TC-KH thị xã (để b/c);
- TT  Đảng ủy, HĐND,UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, PCT. UBND xã;
- Ban Khuyến nông xã;
- Như Điều I;
- Lưu: VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
Bùi Quang Liêm

Phụ lục: Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017
 (Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 21/7/2017)
 
TT Tổ dân phố (Thôn) Tổng hợp thiệt hại Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ (đồng)
Thiệt hại hơn 70% Thiệt hại từ
30 - 70%
Diện tích
(ha)
Giá trị
(đồng)
Diện tích (ha) Giá trị
(đồng)
1 Đồi Cao 8,23         16.460.000   1,57         1.570.000          18.030.000  
2 Phúc Thuận 25,96         51.920.000   12,56       12.560.000          64.480.000  
3 Thôn Chùa 26,25         52.500.000   2,1         2.100.000          54.600.000  
4 Thuận Giang 19,5         39.000.000   -                    -            39.000.000  
5 Thuận Trung 27,95         55.900.000   -                    -            55.900.000  
6 Thuận Sơn 5,25         10.500.000   14,3       14.300.000          24.800.000  
7 Tân Hòa 5,5         11.000.000   10,85       10.850.000          21.850.000  
8 Hồng Nguyệt 17,5         35.000.000   5,5         5.500.000          40.500.000  
9 Hồng Lam 14,79         29.580.000   9,12         9.120.000          38.700.000  
Tổng cộng 150,93       301.860.000   56       56.000.000         357.860.000  

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Lich công tác
Hộp thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Văn phòng điện tử IO
IOFFICE-MOBI
gửi nhận văn bản
Thủ tục hành chính
Tổng đài hành chính công
dịch vụ công thị xã
Dịch vụ công tỉnh