Liên kế Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 67


Hôm nayHôm nay : 113

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3046

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 97095

Quyết định: QĐ-UBND

Thứ tư - 11/10/2017 10:01
Quyết định:     QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng thi đua khen thưởng xã Thuận Lộc
Xem chi tiết tại đây
UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ THUẬN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số:       /QĐ-UBND                            Thuận Lộc, ngày       tháng  6 năm 2017
 
                                                 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  xã Thuận Lộc                                     
 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂNXÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, sửa đổi năm 2005, năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;  
Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp; Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc  ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã                               
Xét đề nghị  của cán bộ  Văn phòng thống kê xã,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  xã Thuận Lộc”.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;
          Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể  cấp  xã, Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã, Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
                                                                                                     
  Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- TT Đảng ủy, UBND xã;
- Thành viên HĐ TĐKT xã;
- Lưu: VP.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Bùi Quang Liêm
UỶ BAN NHÂN DÂN       
    XÃ THUẬN LỘC  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
         
QUY CHẾ
Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  xã Thuận Lộc
 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     của UBND xã )
 
 
 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chức năng của Hội đồng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  xã là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn xã.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã.
2. Phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các Đoàn thể, tổ chức Hội để tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách khen thưởng.
3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.
4. Xem xét, biểu quyết những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Điều 3. Con dấu của Hội đồng
Văn bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã được sử dụng con dấu Ủy ban nhân dân xã.
Chương II
THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
Điều 4. Thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã gồm 11 thành viên, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch UBND xã là Chủ tịch Hội đồng.
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó bí thư TT Đảng ủy; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
3. Các thành viên Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND xã, PCT HĐND - Chủ tịch Công đoàn, kế toán ngân sách; văn phòng UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Nông dân xã, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã.
Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 5. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
1. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã:
a) Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của xã về công tác thi đua, khen thưởng;
b) Chỉ đạo các phó chủ tịch  Hội đồng trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng;
c) Phân công các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các thôn xã;
d) Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã.
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã:
a) Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng xã, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã; điều hành mọi hoạt động của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng;
b) Cùng với Chủ tịch Hội đồng thảo luận, quyết định các nội dung chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng .
c)) Chủ trì các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
d) Tham gia thảo luận cùng với Chủ tịch Hội đồng để quyết định các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng giữa 2 cuộc họp.
e) Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng.
4. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã:
a) Trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua, công tác khen thưởng của đoàn thể, cơ quan, thôn được phân công phụ trách;
b) Chỉ đạo, kiểm tra phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cơ quan, thôn theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;
c) Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng và thực hiện các chương trình hoạt động của Hội đồng.
d) Thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá về phong trào thi đua và công tác khen thưởng của xã; xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Điều 6. Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
Thường trực Hội đồng gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng, thông qua dự thảo chương trình, nội dung văn bản tại các cuộc họp, thông báo kết luận các cuộc họp của Hội đồng.
2. Giúp Hội đồng xử lý, giải quyết các công việc thi đua, khen thưởng thường xuyên,  đột xuất và theo hướng dẫn của cấp trên, sau đó báo cáo Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất.
3. Được ủy quyền xem xét trình khen thưởng trong những trường hợp sau:
a) Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND xã khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đột xuất cần có ý kiến tập thể nhưng không thể chờ đến cuộc họp của Hội đồng hoặc không thể tổ chức họp đột xuất hoặc lấy ý kiến Hội đồng bằng văn bản được. Sau đó có trách nhiệm báo cáo Hội đồng tại cuộc họp Hội đồng gần nhất.
b) Giải quyết các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, thường xuyên khác:
- Đề nghị Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất, chuyên đề;
- Giải quyết các vấn đề khen thưởng khác.
Điều 7. Nhiệm vụ của  các phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã
Các phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã có nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua và công tác khen thưởng hằng năm và giai đoạn 5 năm báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xã trình UBND xã quyết định.
2. Kiểm tra, phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, những hạn chế trong phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích kịp thời những đơn vị làm tốt; chấn chỉnh, uốn nắn những đơn vị làm chưa tốt.
3. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng quyết định.
4. Kiểm tra các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng, của Chủ tịch Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng.
5. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trình Hội đồng xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và cấp trên. Chuẩn bị dự thảo các báo cáo của Hội đồng trình tại cuộc họp.
6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng về các nội dung nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.
Chương III
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG XÃ
          Điều 8. Nguyên tắc làm việc
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã quyết định các nội dung công tác  thông qua cuộc họp Hội đồng và theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các phiên họp của Hội đồng được tiến hành khi có từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự trở lên. Nếu vì lý do chính đáng, được Chủ tịch Hội đồng đồng ý cho vắng họp, thì thành viên không tham dự họp phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan Thường trực Hội đồng và được coi là một phiếu tại cuộc họp.
Điều 9. Chế độ làm việc của Hội đồng
          1. Chế độ hội họp:
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã họp khi có các văn bản của cấp trên, cuối năm. Ngoài ra có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.
Cuộc họp Hội đồng thực hiện các nội dung:
- Đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong quý và xác định nội dung trọng tâm chỉ đạo phong trào thi đua trên địa bàn xã trong thời gian tới.
- Xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Sau mỗi cuộc họp Chủ tịch Hội đồng kết luận, thông báo cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
.....................
Điều 10. Kinh phí hoạt động
 Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã có dự toán kính phí khen thưởng gửi  kế toán – Ngân sách xã, trình UBND xã phê duyệt để thực hiện
          Điều 11. Mối quan hệ công tác
 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã chịu sự chỉ đạo  Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã. về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng thị, chịu sự điều hành của  chủ tịch, PCT HĐ TĐKT xã.
 
Lập danh sách đề nghị Chủ tịch UBND  thị xã xét tặng danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cơ sở, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh,
 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã trong việc thực hiện công tác thi đua và công tác khen thưởng. Các ban, ngành, đoàn thể, thôn có trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng  năm, chuyên đề báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã.
Điều 12. Nội dung xét, đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
          Xét đề nghị Chủ tịch UBND xã tặng các danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, hình thức khen thưởng Giấy khen đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định.
          Xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          Chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm đối với các phòng, ban, đoàn thể thị xã: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình và kém làm căn cứ xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.
          Điều 13. Quy trình xét khen thưởng
          1. Theo chế độ họp:
- Cơ quan thường trực gửi bản tóm tắt thành tích đến các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã 02 ngày trước cuộc họp.
          - Tại cuộc họp, cơ quan thường trực báo cáo kết quả tổng hợp và thành tích của các đối tượng đề nghị khen.
- Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết theo danh sách đã được Hội đồng thảo luận thống nhất.
2. Theo chế độ xin ý kiến:
 Trường hợp khen thưởng đột xuất, chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xãhoặc trình cấp trên khen thưởng, nếu không tổ chức được cuộc họp thì cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định hồ sơ, xin ý kiến bằng văn bản của các Phó Chủ tịch Hội đồng và thành viên Hội đồng chỉ đạo phong trào của đơn vị trình khen và Phó Chủ tịch UBND xãphụ trách lĩnh vực; tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định.
Chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm xem xét và trả lời bằng văn bản đến cơ quan Thường trực Hội đồng để tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng quyết định. Ý kiến được gửi lại quá thời hạn không được xem xét; quá thời hạn trên, thành viên không gửi lại ý kiến coi như đồng ý.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
2. Các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét, đề nghị các cấp khen thưởng.
3. Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm:
a) Tổ chức quán triệt Quy chế này trong đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của thành phố.
b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định cuộc việc tổ chức thực hiện theo Quy chế này của các địa phương, đơn vị.
4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các xã, cơ quan, đơn vị, trường học căn cứ Quy chế này để xây dựng quy chế hoạt động cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của từng đơn vị mình và tổ chức thực hiện.
5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có nội dung chưa phù hợp, đề nghị các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xãvà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các phường, xã, cơ quan, đơn vị phản ánh về Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã(Phòng Nội vụ) để xem xét bổ sung, sửa đổi./.
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
 
 

Những tin mới hơn

 
Lich công tác
Hộp thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Văn phòng điện tử IO
IOFFICE-MOBI
gửi nhận văn bản
Thủ tục hành chính
Tổng đài hành chính công
dịch vụ công thị xã
Dịch vụ công tỉnh