Liên kế Website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 291

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3224

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 97273

Quyết định:........QĐ-UBND

Thứ ba - 10/10/2017 22:22
Quyết định:........QĐ-UBND
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016
Xem chi tiết tại đây:
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC
Số:       /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Thuận Lộc, ngày      tháng    năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
 
Căn cứ Luật  chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ vào cuộc họp của Hội đồng TĐKT xã  thống nhất ngày 05/12/2016;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2016 :
- Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho: 30 cá nhân
- Tặng giấy khen cho: 02 tập thể và 02 cá nhân
(có danh sách khen thưởng của tập thể và cá nhân kèm theo)
Điều 2. Kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng UBND xã năm 2015.
- Danh hiệu lao động tiên tiến: Tặng Giấy chứng nhận và 350.000 đồng
- Tập thể được tặng 01 giấy khen và kèm theo 350.000 đồng
- Cá nhân tặng 01 giấy khen  và 170.000 đồng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Văn phòng HĐND-UBND, Thường trực Hội đồng TĐKT, Ban ngân sách xã các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
         
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT xã;
- Ban ngân sách xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐKT.
CHỦ TỊCH
 
 
 
Bùi Quang Liêm
 
 
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND XÃ TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2016
 
TT TẬP THỂ, CÁ NHÂN SỐ TIỀN KÝ NHẬN
  Tập Thể    
1 Cán bộ và nhân dân thôn Tân Hòa 350.000  
2 Cán bộ, công chức phòng giao dịch “1 cửa” 200.000  
  Cá nhân    
1 Nguyễn Thị Bích Thủy 170.000  
2 Thái Thị Dung 170.000  
3 Bùi  Văn Lập 170.000  
4 Nguyễn Văn Sen 100.000  
 
(Danh sách này gồm 02 tập thể và 4 cá nhân)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH
TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2016
 
TT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN KÝ NHẬN GHI CHÚ
1 Đồng Thanh Liễu 350.000    
2 Phạm Xuân Lân 350.000    
3 Bùi Quang Liêm 350.000    
4 Nguyễn Trọng Chín 350.000    
5 Nguyễn Huy Khuyến 350.000    
6 Đồng Thị Lý 350.000    
7 Trần Văn Lệ 350.000    
8 Phạm Văn Thành 350.000    
9 Trần Thị Nhung 350.000    
10 Nguyễn Huy Tính 350.000    
11 Nguyễn Thị Hạnh 350.000    
12 Bùi Phan Quỳnh 350.000    
13 Trần Trung Kiêm 350.000    
14 Phan Văn Sự 350.000    
15 Nguyễn Thị Thủy 350.000    
16 Phạm Thị Hoa 350.000    
17 Bùi Thị Thúy Hằng 350.000    
18 Kiều Thị Thu Hiền 350.000    
19 Đinh Thị Hạnh (CTĐ) 350.000    
20 Hoàng Thị Cảnh 350.000    
21 Trần Lê Văn 350.000    
22 Trần Thị Thu 350.000    
23 Lê Quang Đông 350.000    
24 Trần Xuân Thắng 350.000    
25 Bùi Quang Tiềm 350.000    
26 Bùi Thị Minh Nguyệt 350.000    
27 Võ Hồng Y 350.000    
28 Thái Thị Dung 350.000    
29 Trần Văn Thìn 350.000    
30 Đinh Sỹ Hiên 350.000    
 
(Danh sách này gồm 30 cá nhân )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những tin cũ hơn

 
Lich công tác
Hộp thư điện tử
Công báo Hà Tĩnh
Văn phòng điện tử IO
IOFFICE-MOBI
gửi nhận văn bản
Thủ tục hành chính
Tổng đài hành chính công
dịch vụ công thị xã
Dịch vụ công tỉnh